Coaches at the Boulder Healing Hub

Genesa Falcao, MA, LPC  Neuro-Linguistic Programming Coaching & Psychotherapy

Genesa Falcao, MA, LPC Neuro-Linguistic Programming Coaching & Psychotherapy

Mariana Iurvovich  Bilingual Spanish Psychotherapy & Coaching

Mariana Iurvovich
Bilingual Spanish Psychotherapy & Coaching

Laura Gillen, MA, NBCC  Certified Martha Beck Life Coaching

Laura Gillen, MA, NBCC
Certified Martha Beck Life Coaching

Mary Kay Irving, LCSW  Holistic Nutrition Coaching & Psychotherapy

Mary Kay Irving, LCSW
Holistic Nutrition Coaching & Psychotherapy